Košík je prázdný

Záruční podmínky

1. Výrobce zaručuje, že každý výrobek a jeho vybavení byly zkontrolovány výstupní kontrolou a v době kontroly nevykazovaly žádné výrobní vady. Záruka se vztahuje pouze na zboží řádně zakoupené a zaplacené. Toto musí být doloženo prodejním dokladem a řádně vyplněným a potvrzeným záručním listem.

2. Záruční doba začíná běžet od převzetí výrobku kupujícím a tento den musí být uveden v záručním listu, kde dále musí být vyplněno výrobní číslo CIN, název, adresa a IČ prodejce. Záruka nemůže být uplatňována bez předložení záručního listu.

Výrobce poskytuje na výrobek standardní záruku 24 měsíců.

3. Na materiál člunu a konstrukční spoje poskytuje výrobce podmíněnou záruku 60 měsíců. Poskytnutí 5-leté, rozšířené záruky je podmíněno vyplněním registračního formuláře na webových stránkách výrobce: http://www.airtex.cz/kontakty, nebo zasláním kopie vyplněného a potvrzeného záručního listu.

4. Standardní záruka a rozšířená pětiletá záruka platí pouze pro fyzické osoby jako konečné spotřebitele. Neplatí pro právnické osoby, komerční uživatele (půjčovny, cestovní kanceláře), pro sportovní kluby a organizace. Tato záruka je platná v souladu s ustanoveními uvedenými níže:

 • záruka 5 let na materiál zahrnuje výskyt děr v materiálu, nebo samovolné porušení soudržnosti nánosu k základní tkanině.
 • záruka 5 let na konstrukční spoje se vztahuje na celistvost spojů zaručujících vzduchotěsnost komor a celistvost konstrukčních spojů
 • na ostatní části výrobku, jako jsou úchyty, sedačky, D-kroužky, transportní vak, ventil, přetlakový ventil a jiné příslušenství, je poskytována standardní dvouletá záruka.

POZNÁMKA: Spoje se považují za poškozené, pokud se spojovací páska oddělí od materiálu válce nebo jestliže spoje ztratí svou konstrukční pevnost.

5. Tato záruka se vztahuje pouze na zjištěné výrobní vady. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, protržení, nebo poškození, k nimž došlo z následujících důvodů:

 • nedodržováním návodu na použití
 • nesprávné používání, špatná údržba, nesprávná montáž
 • použití příslušenství nevyrobeného nebo nedoporučeného výrobcem
 • úpravy a zásahy do konstrukce člunu neschválené výrobcem
 • účast na závodech nebo příprava na závody a jiné soutěže.

6. Tato záruka nepokrývá vedlejší náklady vzniklé v souvislosti s poškozením výrobku: přepravní náklady, vyprošťování, vlečení, skladování, a další náklady spojené s poškozením.

7. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího nebo u výrobce na adrese servisního centra Kulta: Airtex, spol. s r. o., Břetislavova 3479/1B, CZ – 690 02 Břeclav. Hlášení reklamace provádí kupující buď písemně nebo mailem na info@airtex.cz, V hlášení reklamace kupující uvede co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

8. Reklamovaný výrobek musí být předán prodávajícímu nebo výrobci na výše uvedené adrese a nesmí být znečištěný, mokrý, nesmí na něm být provedeny neodborné zásahy, musí obsahovat veškeré původní příslušenství.

9. Výrobce/prodávající má povinnost do 30 dnů od převzetí zboží k reklamaci, seznámit kupujícího s výsledkem reklamačního řízení (písemně, mailem, telefonicky)

10. Pokud je reklamace posouzena jako oprávněná, výrobce/prodávající se zavazuje:

 • pokud je to možné, opravit nebo vyměnit vadnou část výrobku
 • pokud není oprava možná, nahradit reklamovaný výrobek novým výrobkem
 • pokud nelze výrobek opravit nebo nahradit novým může být kupujícímu poskytnuta sleva z ceny nebo lze kupujícímu vrátit kupní cenu.

11. Pokud není reklamace uznána jako oprávněná pak veškeré náklady na opravu a náklady spojené s reklamačním řízením hradí kupující

12. Výrobce si vyhrazuje právo změnit vzhled výrobku bez nároku na vylepšení výrobků dříve vyrobených.

13. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

14. V ostatním se vztahy mezi smluvními stranami včetně záručních podmínek řídí zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.